Zásady ochrany osobných údajov

1.1 Základné ustanovenia
1.1.1 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Predávajúci (ďalej len „správca“).
1.1.2 Kontaktné údaje správcu sú
adresa: SolidWork s.r.o., Oravská Poruba 241 , 02754  Veličná , Slovensko,
email: solidwork.dk@gmail.com,
telefón: +421 944 221 036.

Web : www.plachtovehaly-solidwork.sk
1.1.3 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

1.2 Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1.2.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol Kupujúci alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia objednávky Kupujúceho.
1.2.2 Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho a údaje nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy.

1.3 Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1.3.1 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi Kupujúcim a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
• Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť.

1.4 Čas uchovávania údajov
• Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a správcom a uplatňovanie nárokov z tejto Kúpnej zmluvy (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
1.4.1 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

1.5 Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
• Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy.
– Poskytovatelia mailingových služieb, úložisko dát a súborov a analytických nástrojov

1.6 Vaše práva
1.6.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte
• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
• právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
1.6.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

1.7 Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1.7.1 Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
1.7.2 Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
1.7.3 Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

1.8 Záverečné ustanovenia
1.8.1 Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
1.8.2 Správca je oprávnený podmienky ochrany osobných údajov zmeniť. Novú verziu zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú správcovi poskytol.