Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky SolidWork s.r.o., so sídlom Oravská Poruba 371, 02754,  Slovenská Republika

IČO: 54487366 , DIČ: 2121687634

 1. Základné ustanovenia
 2. Dodávateľom plachtových hál (ďalej len „hala“) je spoločnosť SolidWork s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“)
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov. Tými môžu byť fyzické osoby – nepodnikatelia a fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby (ďalej len „Zákazník“ alebo „Kupujúci“).
 4. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 1. Predmet obchodných podmienok
 2. Predmetom týchto všeobecný obchodných podmienok je nákup, predaj a montáž plachtových hál.
 3. Plachtové haly sú dodávané ako výrobok plniaci funkciu stavby a za určitých podmienok vyžadujú stavebné povolenie podľa Stavebného zákona.
 4. Zostava plachtovej haly obsahuje oceľovú konštrukciu so zinkovanou antikoróznou povrchovou úpravou, plachtu PVC podľa zvolenej gramáže a farby, spojovací a napínací materiál, kotvenie podľa zvolenej plochy.
 5. PVC plachty sú dodávané v rôznych gramážach a farbách, gramáž plachty môže mať odchýlku cca+- 5%. Farebné verzie môžu obsahovať nepatrné farebné odchýlky.
 6. Súčasťou dodávky plachtovej haly je montážny manuál.
 7. Súčasťou dodávky plachtovej haly nie je budovanie základovej kotviacej plochy a vybavenie stavebného povolenie.
 8. Technické údaje k plachtovej hale sú vždy špecifikované v manuáli.
 9. 3. Objednávacie podmienky

Objednávka

 1. Urobiť objednávku je možné prostredníctvom webových stránok http://www.plachtovehaly-solidwork.sk, písomne poštou na vyššie uvedenú adresu Predávajúceho, e-mailom na adresu solidwork.dk@gmail.com , osobnena adrese predávajúceho či telefonicky + 421 944 221 036 alebo + 421 918 909 995
 2. Objednávka musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje:
 • meno a priezvisko zákazníka alebo meno obchodnej firmy podnikateľa
 • presné miesto dodania vrátane PSČ, prípadne fakturačnú adresu, pokiaľ je odlišná
 • IČ kupujúceho, ak je podnikateľom
 • DIČ kupujúceho, ak je platcom DPH
 • presné kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa)
 1. Odoslaním objednávky zákazník – kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a prejavil súhlas s kompletným znením týchto VOP v okamihu vykonania objednávky a súčasne akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamihu odoslania objednávky. V prípade odchylných písomných dojednaní platí jednanie týchto zvláštnych podmienok.
 2. Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti a nevyhnutné údaje, je Predávajúci oprávnený odmietnuť, alebo vrátiť Kupujúcemu na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na objednávku hľadí, ako by nebola nikdy doručená.
 3. Kupujúci i Predávajúci súhlasia s platnosťou elektronicky zasielaných informácií (e-mail, a pod.).

Zrušenie objednávky

 1. Zrušenie objednávky je možné vykonať iba písomne emailom na solidwork.dk@gmail.com s telefonickým avízom na jednom z tel. čísiel + 421 944 221 036 , + 421 918 909 995, alebo písomne poštou na adresu SolidWork s.r.o. Oravská Poruba 371, 02754, Slovenská Republika

 Rozhodný je dátum odoslania prípadne podania.

 1. Kupujúci môže objednávku zrušiť, resp. stornovať, bez uvedenia dôvodu do 7 dní po zaplatení zálohovej faktúry bez akýchkoľvek sankcií.
 2. Zmluvná pokuta za zrušenie objednávky haly na mieru ( haly na zákazku a na objednávku, plachty s atypickou farebnou kombináciou a pod.).
 • 0-14 dní od uskutočnenia objednávky bez pokuty
 • 15-30 dní od uskutočnenia objednávky 50% ceny haly bez DPH
 • 30 dní od uskutočnenia objednávky – termín dodania 70% ceny haly bez DPH
 1. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká právo na úhradu ďalších nákladov spojených s doručovaním objednávky, montáží a pod.
 2. Pokiaľ bude objednávka zrušená zo strany Predávajúceho, bude Kupujúci na túto skutočnosť upozornený e-mailom na e-mailovú adresu, prípadne telefonicky, na základe zaslaných informácií, ktoré uviedol vo svojej objednávke alebo registrácií. V tomto prípade bude nasledovať dohovor medzi zmluvnými stranami ohľadom ďalšieho postupu (náhrada objednanej haly inou, zrušenie celej objednávky a pod.).

Neodobratie haly

 1. Pokiaľ si Kupujúci neodoberie objednanú halu bez zrušenia objednávky (po dohovore s predajcom), nesie na svoju ťarchu vzniknuté náklady s výrobou a doručením tejto haly, čím nie je porušené právo zákazníka halu neprevziať z dôvodu rozporu s objednávkou.
 2. Pokiaľ si zákazník neodoberie halu do 14 dní od oznámenia na odber haly, je Predávajúci oprávnený účtovať skladné vo výške 0,05% z ceny haly za každý deň.
 3. Halu, ktorú si Kupujúci neodobral ani po opätovnom kontaktovaní Predávajúcim, môže Predávajúci podľa svojho uváženia ďalej využiť, najmä ho môže darovať alebo predať tretím osobám. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Predávajúceho vymáhať na pôvodnom Kupujúcom náklady vzťahujúce sa na neodobranej objednávke podľa bodu 1.
 4. Platobné podmienky
 5. Ponuka predaja haly a ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webových stránkach http://www.plachtovehaly-solidwork.sk, prípadne počas platnosti podanej ponuky.
 6. Ceny hál neobsahujú úpravu alebo výstavbu plochy na ukotvenie haly, výstavbu inžinierskych sietí, náklady na vybavenie stavebného povolenia.
 7. Ceny uvedené na webových stránkach, prípadne podaných ponukách, pokiaľ nie je uvedené inak, sú vrátane DPH. DPH bude účtované podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
 8. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím. Kúpne zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si kupujúci hradí sám.
 9. Vlastnícke právo k hale prejde na Kupujúceho dňom uhradenia 100% kúpnej ceny.

Záloha

 1. Predávajúci je oprávnený požiadať Zákazníka o úhradu zálohy na halu podľa dohody na základe výzvy na platbu zaslanú formou zálohovej faktúry.
 2. Zvyčajná výška zálohy
 • štandardný model haly na objednanie – výška zálohy 70%
 • štandardný model haly skladom – výška zálohy na halu vo výške 100 % hodnoty objednávky bankovým prevodom, alebo v hotovosti na mieste nákladky, poprípade podla dohody na mieste doručenia v tomto prípade zákazník je povinný uhradiť aj dopravu.
 1. Splatnosť zálohovej faktúry je 14 dní.
 2. V prípade, že uvedená zálohová faktúra nebude zo strany odberateľa uhradená riadne a včas, objednávka sa od začiatku ruší, a to v súlade s platnými zákonmi v Slovenskej Republike.
 3. Možnosti uhradenia zálohovej faktúry:
 • v hotovosti v mieste nakládky na adrese: Oravská Poruba 371, 02754, Slovenská Republika
 • bankovým prevodom na číslo účtu Predávajúceho

Doplatok

 1. Právo fakturovať vzniká pri protokolárnom prevzatí haly.
 2. Doplatok kúpnej ceny uhradí Kupujúci na základe konečnej faktúry
 3. Možnosti uhradenia faktúry:
 • v hotovosti v mieste nakládky na adrese Oravská Poruba 371, 02754, Slovenská Republika
 • bankovým prevodom na číslo účtu Predávajúceho
 1. Dodacie podmienky
 2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať nezmontovanú plachtovú halu a vykonať jej prípadnú montáž v termínoch dohodnutých vopred na základe ponuky a následnej objednávky. Podmienkou dodania haly je uhradenie zálohy v termíne splatnosti. Zároveň pri odovzdaní haly sa dodávateľ zaväzuje odovzdať doklady v súlade s uzavretou zmluvou.
 3. Dodacia lehota objednanej haly sa počíta odo dňa uhradenia zálohy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 4. Dĺžka predpokladanej doby doručenia haly je zobrazená pri vytváraní objednávky na webových stránkach Predávajúceho. Doba doručenia haly k zákazníkovi je potom závislá na zvolenom doručení.
 5. Vo výnimočných prípadoch, nezávislých na vôli Predávajúceho, kedy ani s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti Predávajúceho, nemožno dodržať dodaciu lehotu špecifikovanú v odstavci 5.1. a 5.2. týchtoVOP, si Predávajúci vyhradzuje právo dodaciu lehotu predĺžiť. V takomto prípade sa Predávajúci zaväzuje bezodkladne informovať Kupujúceho o zmene termínu doručenia haly.
 6. Doručenie haly do zahraničia bude riešené individuálne a Predávajúci si v týchto prípadoch vyhradzuje právo požadovať úhradu haly i dopravy vopred.
 7. K všetkým zakúpeným halám je vždy priložený daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list. Daňový doklad je tiež zaslaný prostredníctvom e-mailu, ktorý Kupujúci uviedol pri objednaní haly.
 8. Predávajúci je povinný avizovať dodanie haly Kupujúcemu min. 2 pracovné dni pred jeho dodaním.
 9. Okamihom prevzatia haly Kupujúcim prechádza na neho zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu haly.
 10. Doprava
 11. Pokiaľ nie je pri jednotlivých položkách na webových stránkach uvedené inak, kúpna cena nezahŕňa prepravu haly na miesto podľa doručovacej adresy zvolenej Kupujúcim.
 12. Cena za dopravu bude pripočítaná k celkovej cene dodávky haly.
 13. Objednaná hala bude zaslaná na adresu doručenia spôsobom podľa výberu zákazníka.
 • Vlastná doprava – zákazník si zaistí dopravu vlastnými prostriedkami na prevádzke v Oravskej Porube
 • Doprava – dopravu do miesta určenia podľa dodacej adresy zaistí dodávateľ – cena podľa určenia cenovej ponuky Predávúcim a schválenia kupujúcim.
 1. Montáž je možné vykonať svojpomocne podľa priloženého manuálu alebo Predávajúcim po vzájomnej dohode s kupujúcim.

Ukotvenie haly

 1. Pred montážou haly je nutné už mať pripravenú plochu na ukotvenie plachtovej haly:
 • Maximálna odchýlka kotevnej plochy je možná do 1 % v sklone roviny.
 • Kotvenie do asfaltu je možné iba za predpokladu, že sila asfaltovej plochy je min. 18 cm.
 • Kotvenie do betónu je možné iba za predpokladu, že sila betónovej plochy je min 20 cm.
 • Kotvenie do zeme je možné iba za predpokladu, že ich pôdny profil tvorí homogénna zemina. Kotvenie priamo do piesčitých alebo iných nehomogénnych pôdnych profilov neodporúčame, je však možné pri vybudovaní betónových pätiek.
 1. Použitie chemických alebo oceľových kotiev do pevných plôch ako je asfalt betón a pod. je možné iba v súlade a odporúčaniami výrobcu týchto kotiev.

Montáž haly

 1. Kupujúci vykonáva montáž haly vlastnými prostriedkami na základe montážneho manuálu alebo po dohode vykoná profesionálnu montáž haly predávajúci .
 2. Predávajúci je oprávnený požiadať Zákazníka o úhradu celej faktúry na montáž haly podľa dohodnutej ceny montáže a dopravy pred samotnou montážou.
 3. Predávajúci sa zaväzuje na montáž haly na mieste dohodnutom o výkonu práce v deň , ktorý bol vopred dohodnutý cez e-mail a taktiež telefonickým hovorom, medzi Kupujúcim a Predávajúcim  a to za podmienok :
 • Úhardy plnej výšky vystavenej fáktury na účet
 1. Dodávateľ montážnej práce musí vykonať odbornú montáž haly na mieste a to vlastnými prostriedkami.
 1. Podmienky údržby haly

Napínanie plachty

 1. Plachtu je nutné pravidelne napínať, odporúča sa 2 x ročne, vždy pred začiatkom zimy a na jar po poľavenie mrazov. Pri chladnom počasí plachta môže tuhnúť, v teplom počasí sa môže prevesiť.
 2. Halu je nutné vždy udržiavať v napnutom stave.
 3. Plachtu napínate pomocou napínacích ráční inštalovaných v kotviacich pätkách a utiahnutím napínacích lán.

Snehová a veterná záťaž

 1. Pri nánose snehu väčším, než je predpísaná snehová záťaž, je nutné odstraňovať zo strechy haly sneh, pokiaľ nespadne sám dole. Je nutné odstraňovať aj väčší nános snehu z bočnice haly.
 2. Nenechávajte otvorené a nezaistené brány pri vysokom vetre. Pri sile vetra väčšej, než je povolená záťaž pre daný model haly (nájdete v technickom liste), odporúčame plachtu dočasne demontovať.

Kontrola kotvenia

 1. Pravidelne kontrolujte, najmä po dažďoch, v období zhoršených poveternostných podmienok, po zime a pod. stav ukotvenia haly do zeme a stav kotviacich tyčí. Uvoľnenú kotviacu tyč je nutné nahradiť dlhšiou tyčou prípadne zatĺcť do zeme iným smerom.
 2. U hál ukotvených do pevnej plochy je nutné kontrolovať stav plochy okolo chemickej alebo natĺkacej kotvy, v prípade drobných prasklín môže dôjsť k uvoľneniu kotvy, ktorá môže zapríčiniť destabilizáciu haly.

Oceľová konštrukcia haly

 1. Pozinkovaná oceľová konštrukcia haly má za optimálnych podmienok životnosť až 25 rokov. Pri zvýšenej vlhkosti sa životnosť konštrukcie úmerne skracuje. Preto je nutné vnútorné priestory udržiavať v suchom stave.
 2. Halu pravidelne odvetrávajte otvorením brány na oboch čelných koncoch haly. Ak by bol tento spôsob vetranie nedostačujúce, odporúča sa halu osadiť odvetrávacími turbínami.

Údržba plachty

 1. Nadmerná vlhkosť vo vnútri haly môže zapríčiniť výskyt plesní.
 2. Halu pravidelne vetrajte, viď bod 4..
 3. Plachtu je možné ošetriť štandardnými protiplesňovými prostriedkami.
 4. Nečistoty omývajte bežnými saponátmi.
 5. Na čistenie plachty sa neodporúča používať čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel.
 6. Pri drobnom mechanickom poškodení plachty (praskliny, trhliny a rezy) odporúčame zaistiť tieto poškodenie vysokopevnostnou páskou.
 7. Záruka
 8. Predávajúci poskytuje záruku za to, že dodaná hala si uchová úžitkové vlastnosti popísané v sprievodnej dokumentáciu za predpokladu dodržania podmienok stanovených výrobcom a predávajúcim.
 9. Predávajúci zodpovedá za vady v množstve, akosti a prevedení, ktorá má hala v rozloženom stavu v okamihu prechodu rizika škody na Kupujúceho, tj do dátumu jej prevzatia Kupujúcim.
 10. U prípadných skrytých vád dodaných dielov a doplnkov je Kupujúci povinný tieto vady reklamovať bez zbytočného odkladu bezprostredne po ich zistení v rámci záručnej doby podľa objednávky.
 11. Kupujúci je povinný skontrolovať si všetky dodané komponenty a zahájiť reklamačné konanie u zjavných vád najneskôr do 7 pracovných dní od dátumu zistenia vady.
 12. V prípade vykonania montáže Kupujúcim alebo treťou osobou, nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené pri vykonávaní tejto montáže.
 13. V prípade vykonania montáže Predávajúcim ručí kvalitnou odbornou prácou a za škody spôsobené pri montáži je zodpovedný Predávajúci, taktiež sa zaväzuje 2 ročnou zárukou montáže. Pri neodbornej manipulácií a úpravy haly po odbornej montáži je zodpovedný Kupujúci za všetky vzniknuté škody.
 14. Predávajúci nezodpovedá za vady haly, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti Kupujúceho či iných udalostí,najmä:
 • v dôsledku nedodržania pokynov predávajúceho či výrobcu o používaní a údržbe haly,
 • dôsledkom nedodržania prevádzkových, bezpečnostných alebo hygienických predpisov,
 • vykonaním svojvoľných zásahov a zmien haly alebo jeho násilným poškodením,
 • vplyvom požiaru okolia alebo inej živelnej katastrofy či iných vonkajších vplyvov,
 • poškodením či odcudzením treťou osobou.
 1. Hala v stave dodanom podľa tejto zmluvy nie je určená na skladovanie agresívnych chemikálií (kyselín, lúhu, čpavku a pod.), či vysoko horľavých materiálov ako pohonných hmôt, vykurovacích olejov, technických plynov a pod. Ďalej nie je vhodná pre skladovanie výbušnín, streliva a pyrotechnického materiálu.
 2. Reklamácia
 3. Kupujúci je povinný zahájiť reklamačné konanie pri zjavných chybách haly najneskôr do 7 pracovných dní od dátumy zistenia chyby.
 4. Kupujúci je povinný u prípadných skrytých vád haly tieto vady reklamovať počas záručnej doby. Chyba je Kupujúcim oznámená včas, ak je Predávajúcemu oznámená kedykoľvek počas trvania záručnej doby.
 5. Predajca má k dispozícií lehotu na vybavenie reklamácie v dĺžke trvania 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácia.
 6. Možnosti oznámenia reklamácie:
 • e-mailovou správou prijatou na e-mail solidwork.dk@gmail.com
 • listom adresovaným na adresu Predávajúceho
 1. Náležitosti oznámenia:
 • identifikácia zákazníka – meno zákazníka, adresa, príp. IČ
 • identifikácia zákazky – číslo objednávky
 • stručný popis
 • fotodokumentácia
 1. Reklamácia bude zaregistrovaná ku dňu prijatia e-mailovej správy, telefonickým hovorom či písomnej korešpondencie doručenej na adresu Predávajúceho.
 2. Reklamácia bude zamietnutá, pokiaľ dôjde k poškodeniu haly z dôvodov živelných pohrôm, úmyselného poškodenie, alebo poškodenie haly nesprávnou manipuláciou Kupujúcim či treťou osobou.
 3. Halu doručujeme poistiť proti živelným pohromám, krádeži, poškodeniu a pod.
 4. Sankcie
 5. V prípade omeškania Predávajúceho s plnením termínov, nezavineného omeškaním Kupujúceho, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z celkovej kúpnej ceny haly za každý deň omeškania. Odberateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch stanovených zákonom a ďalej v prípade, že je dodávateľ v omeškaní s odovzdaním nezmontovanej haly, príp. zmontované haly podľa objednávky o viac ako 60 dní. Pri prípadnom nároku na vrátenie zálohy, bude záloha vrátená v lehote 60 dní.
 6. V prípade nedodržania splatnosti konečnej faktúry je Predávajúci oprávnený účtovať náhradu vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach Predávajúceho

http://www.plachtovehaly-solidwork.sk . Právne vzťahy založené na základe týchto VOP sa posudzujú vždy podľa VOP platných v dobe vzniku právneho vzťahu.

 1. Predávajúci a Kupujúci vyhlasujú, že súhlasia, aby komunikácia medzi nimi bola vedená podľa ich vlastnej voľby poštou, e-mailom alebo telefonickym hovorom. V prípade doručovania poštou sa korešpondencia považuje za doručenú tretím dňom od jej odoslania.